NWWI / NHG taxatie in Friesland

Wij zijn actief in Friesland in onderstaande plaatsen:

Friesland    BOARNSTERHIM    AKKRUM    8490    8491
Friesland    BOARNSTERHIM    TERHERNE    8493    8493
Friesland    BOARNSTERHIM    NES GEM BOARNSTERHIM    8494    8494
Friesland    BOARNSTERHIM    ALDEBOARN    8495    8495
Friesland    LITTENSERADIEL    BOAZUM    8635    8635
Friesland    LITTENSERADIEL    BRITSWERT    8636    8636
Friesland    LITTENSERADIEL    WIUWERT    8637    8637
Friesland    LITTENSERADIEL    RIEN    8641    8641
Friesland    LITTENSERADIEL    LYTSEWIERRUM    8642    8642
Friesland    BOARNSTERHIM    DEARSUM    8644    8644
Friesland    BOARNSTERHIM    SIBRANDABUORREN    8647    8647
Friesland    LITTENSERADIEL    WOMMELS    8730    8731
Friesland    LITTENSERADIEL    KUBAARD    8732    8732
Friesland    LITTENSERADIEL    IENS    8733    8733
Friesland    LITTENSERADIEL    EASTEREIN    8734    8734
Friesland    LITTENSERADIEL    ITENS    8735    8735
Friesland    LITTENSERADIEL    REAHUS    8736    8736
Friesland    LITTENSERADIEL    HIDAARD    8737    8737
Friesland    FRANEKERADEEL    FRANEKER    8800    8802
Friesland    FRANEKERADEEL    TZUM    8804    8804
Friesland    FRANEKERADEEL    HITZUM    8805    8805
Friesland    FRANEKERADEEL    ACHLUM    8806    8806
Friesland    FRANEKERADEEL    HERBAIJUM    8807    8807
Friesland    FRANEKERADEEL    DONGJUM    8808    8808
Friesland    FRANEKERADEEL    BOER    8809    8809
Friesland    FRANEKERADEEL    RIED    8811    8811
Friesland    FRANEKERADEEL    PEINS    8812    8812
Friesland    FRANEKERADEEL    SCHALSUM    8813    8813
Friesland    FRANEKERADEEL    ZWEINS    8814    8814
Friesland    MENAMERADIEL    SKINGEN    8816    8816
Friesland    LITTENSERADIEL    WINSUM FR    8830    8831
Friesland    LITTENSERADIEL    HUNS    8832    8832
Friesland    LITTENSERADIEL    LEONS    8833    8833
Friesland    LITTENSERADIEL    BAARD    8834    8834
Friesland    LITTENSERADIEL    EASTERLITTENS    8835    8835
Friesland    LITTENSERADIEL    BAAIUM    8841    8841
Friesland    LITTENSERADIEL    WJELSRYP    8842    8842
Friesland    LITTENSERADIEL    SPANNUM    8843    8843
Friesland    LITTENSERADIEL    HINNAARD    8844    8844
Friesland    LITTENSERADIEL    WAAKSENS GEM LITT    8845    8845
Friesland    FRANEKERADEEL    TZUMMARUM    8850    8851
Friesland    FRANEKERADEEL    FIRDGUM    8852    8852
Friesland    FRANEKERADEEL    KLOOSTER LIDLUM    8853    8853
Friesland    FRANEKERADEEL    OOSTERBIERUM    8854    8854
Friesland    FRANEKERADEEL    SEXBIERUM    8855    8855
Friesland    FRANEKERADEEL    PIETERSBIERUM    8856    8856
Friesland    HARLINGEN    WIJNALDUM    8857    8857
Friesland    HARLINGEN    HARLINGEN    8860    8862
Friesland    HARLINGEN    MIDLUM    8871    8872
Friesland    TERSCHELLING    WEST-TERSCHELLING    8880    8881
Friesland    TERSCHELLING    HEE    8882    8882
Friesland    TERSCHELLING    KAARD    8883    8883
Friesland    TERSCHELLING    BAAIDUINEN    8884    8884
Friesland    TERSCHELLING    KINNUM    8885    8885
Friesland    TERSCHELLING    MIDSLAND    8890    8891
Friesland    TERSCHELLING    STRIEP    8892    8892
Friesland    TERSCHELLING    LANDERUM    8893    8893
Friesland    TERSCHELLING    FORMERUM    8894    8894
Friesland    TERSCHELLING    LIES    8895    8895
Friesland    TERSCHELLING    HOORN TERSCHELLING    8896    8896
Friesland    TERSCHELLING    OOSTEREND TERSCHELLING    8897    8897
Friesland    VLIELAND    VLIELAND    8899    8899
Friesland    LEEUWARDEN    LEEUWARDEN    8900    8941
Friesland    BOARNSTERHIM    GROU    9000    9001
Friesland    BOARNSTERHIM    WARTEN    9003    9003
Friesland    BOARNSTERHIM    WARSTIENS    9004    9004
Friesland    BOARNSTERHIM    WERGEA    9005    9005
Friesland    BOARNSTERHIM    EAGUM    9006    9006
Friesland    BOARNSTERHIM    IDAERD    9007    9007
Friesland    BOARNSTERHIM    REDUZUM    9008    9008
Friesland    BOARNSTERHIM    FRIENS    9009    9009
Friesland    BOARNSTERHIM    JIRNSUM    9011    9011
Friesland    BOARNSTERHIM    RAERD    9012    9012
Friesland    BOARNSTERHIM    POPPENWIER    9013    9013
Friesland    BOARNSTERHIM    TERSOAL    9014    9014
Friesland    LITTENSERADIEL    EASTERWIERRUM    9021    9021
Friesland    LITTENSERADIEL    MANTGUM    9022    9022
Friesland    LITTENSERADIEL    JORWERT    9023    9023
Friesland    LITTENSERADIEL    WEIDUM    9024    9024
Friesland    LITTENSERADIEL    BEARS FR    9025    9025
Friesland    LITTENSERADIEL    JELLUM    9026    9026
Friesland    LITTENSERADIEL    HILAARD    9027    9027
Friesland    MENAMERADIEL    BOKSUM    9031    9031
Friesland    MENAMERADIEL    BLESSUM    9032    9032
Friesland    MENAMERADIEL    DEINUM    9033    9033
Friesland    MENAMERADIEL    MARSUM    9034    9034
Friesland    MENAMERADIEL    DRONRYP    9035    9035
Friesland    MENAMERADIEL    MENAAM    9036    9036
Friesland    MENAMERADIEL    SLAPPETERP    9037    9037
Friesland    MENAMERADIEL    INGELUM    9038    9038
Friesland    MENAMERADIEL    BERLTSUM    9040    9041
Friesland    MENAMERADIEL    WIER    9043    9043
Friesland    MENAMERADIEL    BITGUM    9044    9044
Friesland    MENAMERADIEL    BITGUMMOLE    9045    9045
Friesland    HET BILDT    MINNERTSGA    9047    9047
Friesland    LEEUWARDERADEEL    STIENS    9050    9051
Friesland    LEEUWARDERADEEL    FEINSUM    9053    9053
Friesland    LEEUWARDERADEEL    HIJUM    9054    9054
Friesland    LEEUWARDERADEEL    BRITSUM    9055    9055
Friesland    LEEUWARDERADEEL    KOARNJUM    9056    9056
Friesland    LEEUWARDERADEEL    JELSUM    9057    9057
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    GYTSJERK    9060    9061
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    OENTSJERK    9062    9062
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    MUNEIN    9063    9063
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    ALDTSJERK    9064    9064
Friesland    DANTUMADIEL    READTSJERK    9067    9067
Friesland    LEEUWARDERADEEL    ALDE LEIE    9071    9071
Friesland    HET BILDT    NIJ ALTOENAE    9072    9072
Friesland    FERWERDERADIEL    MARRUM    9073    9073
Friesland    FERWERDERADIEL    HALLUM    9074    9074
Friesland    HET BILDT    WESTHOEK    9075    9075
Friesland    HET BILDT    ST.-ANNAPAROCHIE    9076    9076
Friesland    HET BILDT    VROUWENPAROCHIE    9077    9077
Friesland    HET BILDT    OUDEBILDTZIJL    9078    9078
Friesland    HET BILDT    ST.-JACOBIPAROCHIE    9079    9079
Friesland    LEEUWARDEN    LEKKUM    9081    9081
Friesland    LEEUWARDEN    MIEDUM    9082    9082
Friesland    LEEUWARDEN    SNAKKERBUREN    9083    9083
Friesland    LEEUWARDEN    GOUTUM    9084    9084
Friesland    LEEUWARDEN    TEERNS    9085    9085
Friesland    LEEUWARDEN    HEMPENS    9086    9086
Friesland    LEEUWARDEN    SWICHUM    9087    9087
Friesland    LEEUWARDEN    WIRDUM FR    9088    9088
Friesland    LEEUWARDEN    WYTGAARD    9089    9089
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    WYNS    9091    9091
Friesland    DONGERADEEL    DOKKUM    9100    9103
Friesland    DANTUMADIEL    DAMWALD    9104    9104
Friesland    DANTUMADIEL    RINSUMAGEAST    9105    9105
Friesland    DANTUMADIEL    SIBRANDAHUS    9106    9106
Friesland    FERWERDERADIEL    JANNUM    9107    9107
Friesland    DANTUMADIEL    BROEKSTERWALD    9108    9108
Friesland    DANTUMADIEL    DE FALOM    9109    9109
Friesland    FERWERDERADIEL    BURDAARD    9110    9112
Friesland    DANTUMADIEL    WALTERSWALD    9113    9113
Friesland    DANTUMADIEL    DRIEZUM    9114    9114
Friesland    DONGERADEEL    AALSUM    9121    9121
Friesland    DONGERADEEL    WETSENS    9122    9122
Friesland    DONGERADEEL    METSLAWIER    9123    9123
Friesland    DONGERADEEL    JOUSWIER    9124    9124
Friesland    DONGERADEEL    OOSTRUM FR    9125    9125
Friesland    DONGERADEEL    EE    9131    9131
Friesland    DONGERADEEL    ENGWIERUM    9132    9132
Friesland    DONGERADEEL    ANJUM    9133    9133
Friesland    DONGERADEEL    LIOESSENS    9134    9134
Friesland    DONGERADEEL    MORRA    9135    9135
Friesland    DONGERADEEL    PAESENS    9136    9136
Friesland    DONGERADEEL    OOSTERNIJKERK    9137    9137
Friesland    DONGERADEEL    NIAWIER    9138    9138
Friesland    DONGERADEEL    WIERUM    9141    9141
Friesland    DONGERADEEL    MODDERGAT    9142    9142
Friesland    DONGERADEEL    NES GEM DONGERADEEL    9143    9143
Friesland    DONGERADEEL    HANTUMHUIZEN    9144    9144
Friesland    DONGERADEEL    TERNAARD    9145    9145
Friesland    DONGERADEEL    HANTUMERUITBUREN    9146    9146
Friesland    DONGERADEEL    HANTUM    9147    9147
Friesland    DONGERADEEL    HIAURE    9148    9148
Friesland    DONGERADEEL    HOLWERD    9150    9151
Friesland    DONGERADEEL    WAAXENS GEM DONGERADEEL    9152    9152
Friesland    DONGERADEEL    BRANTGUM    9153    9153
Friesland    DONGERADEEL    FOUDGUM    9154    9154
Friesland    DONGERADEEL    RAARD    9155    9155
Friesland    DONGERADEEL    BORNWIRD    9156    9156
Friesland    AMELAND    HOLLUM    9160    9161
Friesland    AMELAND    BALLUM    9162    9162
Friesland    AMELAND    NES AMELAND    9163    9163
Friesland    AMELAND    BUREN FR    9164    9164
Friesland    FERWERDERADIEL    BLIJE    9171    9171
Friesland    FERWERDERADIEL    FERWERT    9172    9172
Friesland    FERWERDERADIEL    HEGEBEINTUM    9173    9173
Friesland    FERWERDERADIEL    GINNUM    9174    9174
Friesland    FERWERDERADIEL    REITSUM    9175    9175
Friesland    FERWERDERADIEL    LICHTAARD    9176    9176
Friesland    FERWERDERADIEL    JISLUM    9177    9177
Friesland    FERWERDERADIEL    WANSWERT    9178    9178
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    BURGUM    9250    9251
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    HURDEGARYP    9254    9254
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    TYTSJERK    9255    9255
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    RYPTSJERK    9256    9256
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    NOARDBURGUM    9257    9257
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    JISTRUM    9258    9258
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    EASTERMAR    9260    9261
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    SUMAR    9262    9262
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    GARYP    9263    9263
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    EARNEWALD    9264    9264
Friesland    TYTSJERKSTERADIEL    SUWALD    9265    9265
Friesland    DANTUMADIEL    FEANWALDEN    9269    9269
Friesland    DANTUMADIEL    DE WESTEREEN    9270    9271
Friesland    KOLLUMERLAND CA    KOLLUM    9290    9291
Friesland    KOLLUMERLAND CA    AUGSBUURT    9292    9292
Friesland    KOLLUMERLAND CA    KOLLUMERPOMP    9293    9293
Friesland    KOLLUMERLAND CA    OUDWOUDE    9294    9294
Friesland    KOLLUMERLAND CA    WESTERGEEST    9295    9295
Friesland    KOLLUMERLAND CA    TRIEMEN    9296    9296
Friesland    KOLLUMERLAND CA    VEENKLOOSTER    9297    9297
Friesland    KOLLUMERLAND CA    KOLLUMERZWAAG    9298    9298
Friesland    KOLLUMERLAND CA    ZWAGERBOSCH    9299    9299
Friesland    KOLLUMERLAND CA    BURUM    9851    9851
Friesland    KOLLUMERLAND CA    WARFSTERMOLEN    9852    9852
Friesland    KOLLUMERLAND CA    MUNNEKEZIJL    9853    9853
Friesland    OPSTERLAND    GORREDIJK    8400    8401
Friesland    OPSTERLAND    JONKERSLAN    8403    8403
Friesland    OPSTERLAND    LANGEZWAAG    8404    8404
Friesland    OPSTERLAND    LUXWOUDE    8405    8405
Friesland    OPSTERLAND    TIJNJE    8406    8406
Friesland    OPSTERLAND    TERWISPEL    8407    8407
Friesland    OPSTERLAND    LIPPENHUIZEN    8408    8408
Friesland    OPSTERLAND    HEMRIK    8409    8409
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    OLDEBERKOOP    8420    8421
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    NIJEBERKOOP    8422    8422
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    MAKKINGA    8423    8423
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    ELSLOO FR    8424    8424
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    LANGEDIJKE    8425    8425
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    APPELSCHA    8426    8426
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    RAVENSWOUD    8427    8427
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    FOCHTELOO    8428    8428
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    OOSTERWOLDE FR    8430    8431
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    HAULE    8432    8432
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    HAULERWIJK    8433    8433
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    WASKEMEER    8434    8434
Friesland    OOSTSTELLINGWERF    DONKERBROEK    8435    8435
Friesland    SMALLINGERLAND    GOENGAHUIZEN    8497    8497
Friesland    SMALLINGERLAND    DRACHTEN    9200    9207
Friesland    SMALLINGERLAND    KORTEHEMMEN    9211    9211
Friesland    SMALLINGERLAND    BOORNBERGUM    9212    9212
Friesland    SMALLINGERLAND    DE WILGEN    9213    9213
Friesland    SMALLINGERLAND    SMALLE EE    9214    9214
Friesland    SMALLINGERLAND    DE VEENHOOP    9215    9215
Friesland    SMALLINGERLAND    OUDEGA GEM SMALLINGERLND    9216    9216
Friesland    SMALLINGERLAND    NIJEGA    9217    9217
Friesland    SMALLINGERLAND    OPEINDE    9218    9218
Friesland    SMALLINGERLAND    DE TIKE    9219    9219
Friesland    SMALLINGERLAND    ROTTEVALLE    9220    9221
Friesland    SMALLINGERLAND    DRACHTSTERCOMPAGNIE    9222    9222
Friesland    SMALLINGERLAND    HOUTIGEHAGE    9223    9223
Friesland    ACHTKARSPELEN    SURHUISTERVEEN    9230    9231
Friesland    ACHTKARSPELEN    BOELENSLAAN    9233    9233
Friesland    OPSTERLAND    WIJNJEWOUDE    9240    9241
Friesland    OPSTERLAND    BAKKEVEEN    9243    9243
Friesland    OPSTERLAND    BEETSTERZWAAG    9244    9244
Friesland    OPSTERLAND    NIJ BEETS    9245    9245
Friesland    OPSTERLAND    OLTERTERP    9246    9246
Friesland    OPSTERLAND    URETERP    9247    9247
Friesland    OPSTERLAND    SIEGERSWOUDE    9248    9248
Friesland    OPSTERLAND    FRIESCHEPALEN    9249    9249
Friesland    ACHTKARSPELEN    HARKEMA    9280    9281
Friesland    ACHTKARSPELEN    SURHUIZUM    9283    9283
Friesland    ACHTKARSPELEN    AUGUSTINUSGA    9284    9284
Friesland    ACHTKARSPELEN    BUITENPOST    9285    9285
Friesland    ACHTKARSPELEN    TWIJZEL    9286    9286
Friesland    ACHTKARSPELEN    TWIJZELERHEIDE    9287    9287
Friesland    ACHTKARSPELEN    KOOTSTERTILLE    9288    9288
Friesland    ACHTKARSPELEN    DROGEHAM    9289    9289
Friesland    ACHTKARSPELEN    STROOBOS    9871    9872
Friesland    ACHTKARSPELEN    GERKESKLOOSTER    9873    9873
Friesland    SCHIERMONNIKOOG    SCHIERMONNIKOOG    9166    9166

En in de provincies Groningen en Drenthe in de volgende plaatsen:
Drenthe    NOORDENVELD    RODEN    9300    9302
Drenthe    NOORDENVELD    LIEVEREN    9304    9304
Drenthe    NOORDENVELD    RODERESCH    9305    9305
Drenthe    NOORDENVELD    ALTEVEER GEM NOORDENVELD    9306    9306
Drenthe    NOORDENVELD    STEENBERGEN DR    9307    9307
Drenthe    NOORDENVELD    NIEUW-RODEN    9311    9311
Drenthe    NOORDENVELD    NIETAP    9312    9312
Drenthe    NOORDENVELD    LEUTINGEWOLDE    9313    9313
Drenthe    NOORDENVELD    FOXWOLDE    9314    9314
Drenthe    NOORDENVELD    RODERWOLDE    9315    9315
Drenthe    NOORDENVELD    PEIZE    9320    9321
Drenthe    NOORDENVELD    NORG    9330    9331
Drenthe    NOORDENVELD    LANGELO DR    9333    9333
Drenthe    NOORDENVELD    PEEST    9334    9334
Drenthe    NOORDENVELD    ZUIDVELDE    9335    9335
Drenthe    NOORDENVELD    HUIS TER HEIDE DR    9336    9336
Drenthe    NOORDENVELD    WESTERVELDE    9337    9337
Drenthe    NOORDENVELD    VEENHUIZEN    9341    9341
Drenthe    NOORDENVELD    EEN    9342    9342
Drenthe    NOORDENVELD    EEN-WEST    9343    9343
Groningen    LEEK    LEEK    9350    9351
Groningen    LEEK    ZEVENHUIZEN GN    9354    9354
Groningen    LEEK    MIDWOLDE    9355    9355
Groningen    LEEK    TOLBERT    9356    9356
Groningen    LEEK    BOERAKKER GEM LEEK    9359    9359
Groningen    MARUM    BOERAKKER    9361    9362
Groningen    MARUM    MARUM    9363    9363
Groningen    MARUM    NUIS    9364    9364
Groningen    MARUM    NIEBERT    9365    9365
Groningen    MARUM    JONKERSVAART    9366    9366
Groningen    MARUM    DE WILP GN    9367    9367
Drenthe    NOORDENVELD    MATSLOOT    9749    9749
Groningen    LEEK    ENUMATIL    9811    9812
Groningen    GROOTEGAST    OLDEKERK    9821    9821
Groningen    GROOTEGAST    NIEKERK GROOTEGAST    9822    9822
Groningen    MARUM    NOORDWIJK GN    9824    9824
Groningen    MARUM    LUCASWOLDE    9825    9825
Groningen    LEEK    LETTELBERT    9827    9827
Groningen    LEEK    OOSTWOLD GEM LEEK    9828    9828
Groningen    GROOTEGAST    GROOTEGAST    9860    9861
Groningen    GROOTEGAST    SEBALDEBUREN    9862    9862
Groningen    GROOTEGAST    DOEZUM    9863    9863
Groningen    GROOTEGAST    KORNHORN    9864    9864
Groningen    GROOTEGAST    OPENDE    9865    9865
Groningen    GROOTEGAST    LUTJEGAST    9866    9866
Groningen    HAREN    NOORDLAREN    9479    9479
Groningen    SLOCHTEREN    MEERSTAD    9613    9613
Groningen    SLOCHTEREN    KOLHAM    9615    9615
Groningen    SLOCHTEREN    SCHARMER    9616    9616
Groningen    SLOCHTEREN    HARKSTEDE    9617    9617
Groningen    SLOCHTEREN    WOUDBLOEM    9618    9618
Groningen    SLOCHTEREN    FROOMBOSCH    9619    9619
Groningen    SLOCHTEREN    SLOCHTEREN    9620    9621
Groningen    SLOCHTEREN    LAGELAND    9623    9623
Groningen    SLOCHTEREN    LUDDEWEER    9624    9624
Groningen    SLOCHTEREN    OVERSCHILD    9625    9625
Groningen    SLOCHTEREN    SCHILDWOLDE    9626    9626
Groningen    SLOCHTEREN    HELLUM    9627    9627
Groningen    SLOCHTEREN    SIDDEBUREN    9628    9628
Groningen    SLOCHTEREN    STEENDAM    9629    9629
Groningen    GRONINGEN    GRONINGEN    9700    9747
Groningen    HAREN    HAREN GN    9750    9753
Groningen    HAREN    ONNEN    9755    9755
Groningen    HAREN    GLIMMEN    9756    9756
Groningen    WINSUM    SAUWERD    9771    9771
Groningen    WINSUM    WETSINGE    9773    9773
Groningen    WINSUM    ADORP    9774    9774
Groningen    BEDUM    BEDUM    9780    9781
Groningen    BEDUM    NOORDWOLDE GN    9784    9784
Groningen    BEDUM    ZUIDWOLDE GN    9785    9785
Groningen    TEN BOER    TEN BOER    9790    9791
Groningen    TEN BOER    TEN POST    9792    9792
Groningen    TEN BOER    WINNEWEER    9793    9793
Groningen    TEN BOER    LELLENS    9794    9794
Groningen    TEN BOER    WOLTERSUM    9795    9795
Groningen    TEN BOER    SINT ANNEN    9796    9796
Groningen    TEN BOER    THESINGE    9797    9797
Groningen    TEN BOER    GARMERWOLDE    9798    9798
Groningen    ZUIDHORN    ZUIDHORN    9800    9801
Groningen    ZUIDHORN    NOORDHORN    9804    9804
Groningen    ZUIDHORN    BRILTIL    9805    9805
Groningen    ZUIDHORN    ADUARD    9831    9831
Groningen    ZUIDHORN    DEN HORN    9832    9832
Groningen    ZUIDHORN    DEN HAM GN    9833    9833
Groningen    ZUIDHORN    NIEZIJL    9841    9842
Groningen    ZUIDHORN    GRIJPSKERK    9843    9843
Groningen    ZUIDHORN    PIETERZIJL    9844    9844
Groningen    ZUIDHORN    VISVLIET    9845    9845
Groningen    ZUIDHORN    KOMMERZIJL    9881    9882
Groningen    ZUIDHORN    OLDEHOVE    9883    9883
Groningen    ZUIDHORN    NIEHOVE    9884    9884
Groningen    ZUIDHORN    LAUWERZIJL    9885    9885
Groningen    ZUIDHORN    SAAKSUM    9886    9886
Groningen    WINSUM    EZINGE    9891    9891
Groningen    WINSUM    FEERWERD    9892    9892
Groningen    WINSUM    GARNWERD    9893    9893
Groningen    APPINGEDAM    APPINGEDAM    9900    9903
Groningen    DELFZIJL    KREWERD    9904    9904
Groningen    DELFZIJL    HOLWIERDE    9905    9905
Groningen    DELFZIJL    BIERUM    9906    9906
Groningen    DELFZIJL    LOSDORP    9907    9907
Groningen    DELFZIJL    GODLINZE    9908    9908
Groningen    DELFZIJL    SPIJK GN    9909    9909
Groningen    LOPPERSUM    OOSTERWIJTWERD    9911    9911
Groningen    LOPPERSUM    LEERMENS    9912    9912
Groningen    LOPPERSUM    EENUM    9913    9913
Groningen    LOPPERSUM    ZEERIJP    9914    9914
Groningen    LOPPERSUM    'T ZANDT GN    9915    9915
Groningen    LOPPERSUM    WIRDUM GN    9917    9917
Groningen    LOPPERSUM    GARRELSWEER    9918    9918
Groningen    LOPPERSUM    LOPPERSUM    9919    9919
Groningen    LOPPERSUM    STEDUM    9921    9921
Groningen    LOPPERSUM    WESTEREMDEN    9922    9922
Groningen    LOPPERSUM    GARSTHUIZEN    9923    9923
Groningen    LOPPERSUM    STARTENHUIZEN LOPP    9924    9924
Groningen    EEMSMOND    STARTENHUIZEN    9925    9925
Groningen    DELFZIJL    DELFZIJL    9930    9934
Groningen    DELFZIJL    FARMSUM    9936    9936
Groningen    DELFZIJL    MEEDHUIZEN    9937    9937
Groningen    SLOCHTEREN    TJUCHEM    9939    9939
Groningen    DELFZIJL    WAGENBORGEN    9945    9945
Groningen    DELFZIJL    WOLDENDORP    9946    9946
Groningen    DELFZIJL    TERMUNTEN    9947    9947
Groningen    DELFZIJL    TERMUNTERZIJL    9948    9948
Groningen    DELFZIJL    BORGSWEER    9949    9949
Groningen    WINSUM    WINSUM GN    9950    9951
Groningen    WINSUM    BAFLO    9953    9953
Groningen    WINSUM    TINALLINGE    9954    9954
Groningen    WINSUM    RASQUERT    9955    9955
Groningen    WINSUM    DEN ANDEL    9956    9956
Groningen    WINSUM    SAAXUMHUIZEN    9957    9957
Groningen    BEDUM    ONDERDENDAM    9959    9959
Groningen    DE MARNE    MENSINGEWEER    9961    9961
Groningen    DE MARNE    SCHOUWERZIJL    9962    9962
Groningen    DE MARNE    WARFHUIZEN    9963    9963
Groningen    DE MARNE    WEHE-DEN HOORN    9964    9964
Groningen    DE MARNE    LEENS    9965    9965
Groningen    DE MARNE    ZUURDIJK    9966    9966
Groningen    DE MARNE    EENRUM    9967    9967
Groningen    DE MARNE    PIETERBUREN    9968    9968
Groningen    DE MARNE    WESTERNIELAND    9969    9969
Groningen    DE MARNE    ULRUM    9970    9971
Groningen    DE MARNE    NIEKERK DE MARNE    9972    9972
Groningen    DE MARNE    HOUWERZIJL    9973    9973
Groningen    DE MARNE    ZOUTKAMP    9974    9974
Groningen    DE MARNE    VIERHUIZEN    9975    9975
Groningen    DE MARNE    LAUWERSOOG    9976    9976
Groningen    DE MARNE    KLOOSTERBUREN    9977    9977
Groningen    DE MARNE    HORNHUIZEN    9978    9978
Groningen    EEMSMOND    EEMSHAVEN    9979    9979
Groningen    EEMSMOND    UITHUIZEN    9980    9981
Groningen    EEMSMOND    UITHUIZERMEEDEN    9982    9982
Groningen    EEMSMOND    ROODESCHOOL    9983    9983
Groningen    EEMSMOND    OUDESCHIP    9984    9984
Groningen    EEMSMOND    OOSTERNIELAND    9985    9985
Groningen    EEMSMOND    OLDENZIJL    9986    9986
Groningen    LOPPERSUM    ZIJLDIJK    9987    9987
Groningen    EEMSMOND    USQUERT    9988    9988
Groningen    EEMSMOND    WARFFUM    9989    9989
Groningen    LOPPERSUM    MIDDELSTUM    9990    9991
Groningen    LOPPERSUM    HUIZINGE    9992    9992
Groningen    LOPPERSUM    WESTERWIJTWERD    9993    9993
Groningen    LOPPERSUM    TOORNWERD    9994    9994
Groningen    EEMSMOND    KANTENS    9995    9995
Groningen    EEMSMOND    EPPENHUIZEN    9996    9996
Groningen    EEMSMOND    ZANDEWEER    9997    9997
Groningen    EEMSMOND    ROTTUM GN    9998    9998
Groningen    EEMSMOND    STITSWERD    9999    9999